Bir sanatçının kaleminden çıkmış mektuplar, o sanatçıyı yakından tanımak isteyenlerin başvuracakları ilk kaynaklar­dır. Çünkü bir sanatkârın ruh hallerini, sevgilerini, nefret­lerini bu mektupların sıcak ve samimi satırları arasında bul­mak hiç de zor değildir.

Cahit'in kız kardeşi Nihal'e yazdığı mektupların birinde "Ben kendini sevmeyen bir budalayım. " demesi,  içinde bulun­duğu ruh halini ifade etmesi bakımından mühimdir.

Bu, kendini sevmeme ya da kendinden nefret vakıasının şâirin fizik yapısı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Haşim gibi, o da kendisini çirkin bulmakta, boyunun kısalığın­dan ve fakirlikten yakınmaktadır. Bu mahrumiyetler, şâirin her şeyi karanlık görmesine yol açar. Alnına vurulan bu damgayı inkâr etmesi mümkün değildir. Kendisini "askerlerinin bir bir düştüğünü görüp de düşmanın ortasında yalnız başına kalan kı­lıcı kırık, tüfengi boş, süngüsü kör bir bedbaht kahraman va­ziyetinde" görür. O kadar çaresizdir. Çoğu zaman, etrafın­daki her şeyin kendisine karsı sanki gizli bir ittifak yapmış olduğu zehabına kapılır. Bu müthiş hakikat, hayat yolunda da­ima karsısına çıkacak bir heyûlâdır. Talihin bu müthiş hak­sızlığı karşısında mesut olmaktan ümidini kesmiş görünen Ca­hit, teselliyi sanatta ve muvaffakiyette arayacaktır.   Mutlaka bir şeyler yapacak, ömrünü gaye olarak seçtiği şiir uğ­runa harcamaktan çekinmeyecektir.  Aksini düşünmek Cahit'e gö­re zavallılıktır.

"O kadar zavallı değilim! Eğer düşündüğün gibi ol­saydım ilk ve son işim intihar olurdu... Fakat ha­yır yaşayacağım. Bütün bu mahzurlara rağmen talihin bütün namussuzluğuna rağmen yaşayacağım ve Nihal, sen kardeşinle iftihar edeceksin. Bunu sana vadediyorum. "

“Mesut olmamak, bedbaht olmak için şahsımda bütün şart­ları topladığım halde yasamağa karşı sonsuz bir iştiyakım vardır." demesi, onun bütün karamsarlıklarına ve şikayet­lerine rağmen yaşamayı ne kadar sevdiğini gösterir.

Yakın arkadaşı Ziya Osman da Cahit'in aşk konusundaki bedbinliklerini, hatta içki ibtilâsını da bir dereceye ka­dar bu ruh haline bağlayarak şöyle der:

“Cahit'in böyle kendinden kat kat küçük yaşlarda kızlar sevmesinin sebebini, daha lise sıraların­dan, hafta başları, Kadıköy'deki yengesine git­tiği zamanlardan beri biliyordum. .. Cahit, kendi­sinin çirkin, hiç bir kızın beğenmeyeceği, beğenemeyeceği kadar çirkin olduğuna inanmıştı. Ben­ce, erkekte güzellik veya çirkinliğin hiç bir önemi olmadığı halde, o, bu konuda aşırı bir du­yarlık gösteriyor, bunu bir kara talih sayıyordu. Ta o yıllardan beri aklımdan çıkmamış, aşağı yu­karı şöyle diyor: "Ben çirkinim, yetişkin kızlar­dan beni beğenen olmaz. Onlar tecrübelidir.  Ben ancak, küçük yaştaki toy kızları elde edebilirim, ancak onlar bana yüz verirler."  Bu sözlerden yıl­larca sonra;
Sert konuşmaya başladı aynalar mısrasını yazacak; otuz beşine geldiğinde;  Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar beytini düzecek Cahit, daha o zamanlardan, ömrümde Sükût'un Aynalar faslında yer almış, adı bile çok şey söyleyen Dar Kalıp şiirinde; Aynam, aynam bana bir devle bir cüce Halinde gösterir içimle dışımı Bu müthiş tezadı duyup düşündükçe  zaptedeyim ben haykırışımı? diye haykırıyordu. Ben de bugün Türk şiirinin, ay­nalardan en çok  dikkati çekecek kadar çok bahşet­miş şâirinin, aynalarla bu bir türlü alıp veremeyişinin sebebini daha o zamandan anlamış oluyordum. Aynı ruh kompleksi içinde yasadığını işittiğim Ah­met Haşim gibi, Cahit Sıtkı da fizik yapısından, kendi deyimiyle dar kalıbından memnun görünmüyor: sabah traş olurken seyrettiği yüzünden sonra bu yüz­den, ancak küçük kızların "hayatında ilk erkek" ola­bileceğine inanıyor; akşam demlendiği meyhanenin du­varlarında belki aynalar da bulunuyor, bu aynalar­daki hayaline gözü ilişince, belki bu yüzden de bir kaç kadeh daha atmış oluyordu."
Cahit Sıtkı, kendi şiir estetiğinde "form"a hususi bir yer ayırır ve bunun sebebini de kendi fizik çirkinliğinde arar:
"Simdi sana bir itirafta bulunabilirim: Form mese­lesine bu kadar takılıp kalmam, onun hakiki mahiye­tini 'araştırma yolunda bu kadar çalışmam fizik çir­kinliğimin mahsulüdür. İnsan mahrum olduğu şeyin kıymetini ve manasını daha iyi anlayabiliyor."

Güzelliğe karsı duyduğu zaaf da bu yüzden olmalı.


Cahit Sıtkı ile yakın arkadaşlığı,  dostluğu olmuş kimse­lerin, onu yakından tanıyan hemen herkesin, Cahit Sıtkı bah­si açıldığında onun şairliği yanında insanlığından söz etme­leri sebepsiz değildir.  Ziya Osman, kendi nevinde Türkçenin en güzel örnekleri arasında yer alan "Cahit'le Günlerimiz" adlı nefis yazısını "...o ufacık vücudun kısacık ömrü boyunca büyüklükte birbiriyle boy ölçüşmüş insanlığı, şairliği ve ar­kadaşlığı önünde saygıyla eğiliyorum.  diye bitirir. Gerçekten de devrinin ve daha sonraki zamanların bu en çok sevi­len büyük şâiri. İnsanî meziyetleri itibariyle sanatının fevkindedir.
"Cahit Sıtkı, insanların kardeşçe yaşamalarını is­terdi, birbirlerinin burunlarını kanatmadan, kalp kırmadan, birbirlerine yardım ederek, acıyarak, birbirlerini severek, sayarak, kötülük gelirse bir ölümden gelsin derdi." diyen Melih Cevdet. Cahit'in böyle düşünmekle kalmayıp, kim­senin kalbini kırmadan yaşadığını da ifade ediyor. Zaten ken­disi de mizacının bu çizgisini, kız kardeşi Nihal'e yazdığı bir mektupta "Nihal neden bu sükût? Seni darılttım mı, ben ki ömrümde kimsenin kalbini kırmamış bir çocuğum" demek sure­tiyle açığa vurur.
Munis Faik Ozansoy da Cahit Sıtkı için şöyle der:
"Şairliği gibi insanlığı da müstesna idi. Kimse hak­kında fena konuştuğunu, hatta fena düşündüğünü görme­dim. Beğenmediği şiir ve şairden bahsetmemek suretiy­le vicdanını bütün kırıcı hareketlerin üstünde tut­masını bilmiştir. Şiiri tenkit etmek bile onun yapa­mayacağı bir şeydi."
Baki Süha da hemen hemen aynı şeyleri dile getirmekte­dir:
"O akşam geç saatlere kadar Küçük Afrika Meyhane­si'nde oturduk. Karşılıklı şiirler okuduk. Birbirimizi tenkit ettik. Dikkat, ettim, Cahit daha çok beğendiği mısralar, buluşlar, yenilikler üzerinde duruyor, beğenmediği, sevmediği parçalar hakkında hiç bir şey söylemiyor, susmayı tercih ediyordu."
Cahit Sıtkı'nın İnsanî yanını görebileceğimiz bir başka ifade de Bedri Rahmi'ye aittir. O Cahit için şunları söyler:
"Sait'le ara sıra çekiştiğimiz olurdu. Hatır gönül dinlemeden birbirimize kıyasıya sözler söylediğimiz olurdu. Cahit Sıtkı'nın kimseyle kavga ettiğini pal­dır küldür bir söz ettiğini, kimseyi gücendirdiğini, kimseyi çekiştirdiğini bir defa olsun görmedim. Duy­madım. Onun bu kadar tatlı bir insan olması, ne ta­rafa çeksen o tarafa giden insanlardan olduğundan değildi. Her zaman iyiden, güzelden, her zaman kim­sesizlerden, fakir fukaradan yana idi."
Suat Taşer, Cahit'in gönlünü, büyük bir şehrin, kapılan herkese açık parkına benzetiyor.
"Her giren orada sıcak bir köşe bulurdu. Dost, düş­man demez, neşesini, sevincini herkesle paylaşmak için can atardı. Kederini, hüznünü kimselere duyurmazdı. "
Şahap Sıtkı, Cahit'in daha başka İnsanî meziyetlerinden söz etmektedir:
"Geç kızıyor, geç küsüyor, kolay bağışlıyor, insan­lara vergi za'afları anlamasını biliyordu. Büyük bir sırrı dostomuzunu sıka sıka kolayca emanet edebi­lirdiniz ki bu sır mezara kadar gidecektir."
"Ben gururu, kibri hiç sevmeyen bir çocuğum, kendimi bir kimseden yüksek görmek hiç aklımdan geçmez."diyen, sevdik­lerini daima seven, kimseye kin beslemeyen Cahit, bir mektu­bunda ;
"Benden şikayetçi değilsiniz ya! Esasen şekerim be­nim prensibim dünyada kimseyi incitmemektir. Ben kendimi ekseriya bir muma benzetirim. Mum yanar ve etrafındakileri aydınlatır. Fakat erir ve bir gün biter. Ben de tıpkı öyleyim. Kimseye fenalık yapa­mam. Herkese yüzümü aydınlık gösteririm...Fakat için için erimekteyim. "
der ki hakikaten doğrudur, insanların duygusuzlukları, ikiyüz­lülüğü, menfaat hisleri nsan âşığı Cahit'i son derece rahat­sız eder:
"Nihal Abla, insanları çok seviyorum. Fakat bazen öyle kaya kalplileriyle insan karşılaşıyor ki! Riyasız bir tek çehreye hasret kaldım dersem inan bana...! derken şikayeti budur.
Duygularının realite ile çatışması Tarancı'yı son derece rahatsız eder. Çareyi, hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bir ideal olarak görse bile, başka âlemlere, başka insanların ya­nına kaçmakta veya çocukluğuna rücu  etmekte arar:
"Hakikaten ben bu dünyanın adamı değilim.. Herke­sin paraya, maddiyata ehemmiyet verdiği, menfaati­ni gözettiği bir zamanda ben içimde nihayetsiz bir sevgi duyuyorum ve seviyorum; fedakarlıktan çekin­miyorum, beni aptallıkla itham edenler oluyor. Fa­kat ben asla aldırış etmiyorum... Bu dünyadan, bu dünya insanlarından bazen o kadar nefret ediyorum ki çıkıp gitmek için bir kapı arıyorum ve emin ol ki aradığım kapıyı bulduğum gün asla tereddüd et­meden o kapıyı açıp gideceğim, başka âlemlere, baş­ka insanların yanma, her halde bu dünyaya benze­meyen bir dünyaya. Ama bu ideal olarak kalacak şey. Ne ehemmiyeti var... İdealsiz yaşayan insanın hay­vandan ne farkı vardır, öyle parlak bir mazim ol­madığı halde, yine eski zamana, meselâ çocukluğuma rücu etmek isterdim. "Maziyi yâda daldığım za­man" mısrasıyla başlayan şiirimi bu arzumu tatmin etmek için yazdım."
Bir mektubunda kendisini "Ben insan ve kalabalık, hare­ket aşığı adam..." olarak vasıflandıran, bir başka mektu­bunda da "Ancak Paris gibi bir şehirde, Baudelairein söyle­diği bain de multitude (Kalabalık Banyosu)ü yapmak mümkündür. Hareket ve kalabalığa olan aşkımı bildiğin için Paris faslını uzatmaya gerek görmüyorum."  diyen Cahit Sıtkı, insanları karşılıksız sevmekten yanadır.
Kadıköy vapurunda hoşlanmadığı bazı kimselerle karşılaş­mamak için kaçmayı tercih eden Ziya Osman'a hitaben yazılmış şu satırlar, Cahit’in insanları ne kadar hasbî ve candan sev­diğini göstermektedir.
"Kadıköy vapurunda beni hatırladığına inanıyorum, çünkü sabahları ve akşamları sık sık kulağım çın­lıyor. Yalnız ....dan ve ....dan kaçmana bir mana veremiyorum. İnsanları sevmeyi bana sen öğretmiş­tin, şimdi aynı dersi sana ben mi tekrarlayayım? Yoo. Ziyacığım. onları da hoş gör, muhabbetini on­lara da bezlet. Mukabele etmesini bilmezlerse ne kaybedersin? Seven adam sevilmese de, servetine halel gelir mi?"
Tarancı bir şiir tasavvurunu anlatırken de yine insandan söz ediyor:
"Şiir de şu: Geceleyin yatakta, uyumak üzere gözle­rimi kapadığım zamanla uyuduğum dakika arasında bazan bir saat, bazan iki saat filân geçiyor. Gözle­rim kapalı olduğu zaman,karanlıkta bir takım şekil­ler beliriyor, ekserisi sisler içinde. Fakat bazan bir ev, bir bahçe, bir cadde, bir dükkan filân da oluyor. Bazan koca bir şehir de. Evlerinin pencere­leri sayılacak kadar sarahatle gelip karşıma diki­liyor. Gene bazan köpekler, kediler, kuşlar, atlar filan da resmi geçit yapıyor. Fakat uyuyamıyorum. Ne zaman ki bütün bu camit eşya veya hayvanlar arasında bir insan çehresi beliriyor, ancak o za­man içim ferahlıyor ve uyuyabiliyorum.  Bir kaç gece şuurumu uyanık tutmaya çalıştım ve suna şa­hit oldum; bu insan çehresi annem, dostum, sevgi­lim yahut tanıdığım olmayabilir, yeter ki insan çehresi olsun.  Senin anlayacağın bütün huzur o çehrede. Baudelaire'in, insan çehresinin bir iş­kence olduğundan bahsettiğini hatırlarsın. Bizim­ki tamamen aksi. Ancak o çehrede sükûnet buluyor, huzur duyabiliyorum ve arkasından uyku canım uy­ku."
Cahit Sıtkı, bir sanatçının da sanatçı olmadan evvel in­san olmasını ister. Oscar Wilde gibi.. İnsan tarafı, sanatkâr tarafı tekemmül etmemiş sanatkârların bizi yüzde yüz tatmin etmemesi bu yüzdendir. Goethe'nin olempiyen kemâlinin sırrını sanatkârla insanı sarmaş dolaş ettirmesini bilmiş olmasında arar. Yahya Kemal'in,  Haşim'in aleyhinde bulunduğunu duyduğu zaman ondan nefret edeceği gelir. Eserindeki o parnasyen  yanı, ruhsuz mükemmeliyetin sebebini insan payının noksan olusunda bulur ve "İnsandan şaşmamalı Ziyacığım; başımızın belası da Mevlası da insandadır.” der. İnsan tarafı bu derece yüksek ve insan sevgisi böylesine sonsuz olan Tarancı için en güzel sözlerden birini Tanpınar dile getirmiştir:

"Cahit, hiç bir günahın kirletemeyeceği yaratılış­ta insanlardandı. Onun için düşmüş bir melek gibi yerini yadırgayarak yasadı ve bizim görmediğimiz kanatlarından tutuşarak öldü."

Cahit Sıtkı'nın son derece hassas bir kalbi oldu­ğundan şüphe yok. Kendisi de bu durumun farkındadır. "Ne de olsa mizacımın esaslı unsuru hassasiyettir. der. Dostları ve yakın arkadaşları onun sık sık küçük hadiseler karşısında nasıl ağladığına şahit olmuşlardır.

Ilıca'da askerlik görevini yapmakta iken 1942 yılı Ara­lık ayının son günü yılbaşını geçirmek üzere Edremit'e giden Cahit,  1943 yılının ilk günü kendini Tophane rıhtımında bulur.

İçinde ilk gençlik yıllarını yaşadığı İstanbul'a, arkadaşla­rına karşı derin bir hasret vardır. Beyoğlu'nu yaya olarak fethe  karar verir ve;

"Nihayet işte Beyoğlu: Bizim cadde, gençliğimin en serazad senelerini kâh sefil, kâh ulvî bir hayat yasayarak geçirdiğim, her meyhanesinde başka bir adam olarak göründüğüm bu ihtiraslar, sefaletler, sefahatler ve fahişeler mahallesi, ışığın, kalaba­lığın,  hareketin, hayatla ölümün kolkola dolaştığı istiklâl Caddesi; keyifle ve olur olmaz şeyler ha­tırlayarak, olur olmaz tesadüfler tahayyül ederek yürüyorum."
dediği Beyoğlu... O geceyi halasının Ayazpaşa'daki evinde ge­çiren Cahit, ertesi günü doğruca Beşiktaş'a gider. Yıldız'ı, eski Mülkiye mektebi civarını, simdi park olmuş olan eski Abbasağa mezarlığının çevresini derin bir melâl içinde dolaşır ve intihalarını şu cümlelerle ifade eder:
"Yerli yerinde olan şeyler var, fakat ya olmayan­lar! Ben hem mevcut hem namevcuttum. Sık sık göz­lerim yasardı."
işte bu göz yaşaması, Cahit'te sıkça görülen bir durumdur ve şâirin ruhundan feveran eden zaptedilmez duyguların tezahürü­dür. Arkadaşlarının başkalarını rahatsız edecek münakaşaları­nın bile Cahit'i nasıl ağlattığını Baki Süha söyle anlatıyor:
"Şükran meyhanesi, hepimiz için hem ucuz bir din­lenme yeri oluyor hem de şiirlerimizi, hikâyeleri­mizi orada okuyor, tartışıyor bazan sert, bazan tatlı sohbetler ediyorduk. İçimizde sert, kavgacı mizaçlı arkadaşlar da vardı. Onları bir kaç kadeh­ten sonra idare etmek bazan çok zor oluyordu. Ca­hit'in böyle sert, sonu tatsızlıkla bitecek tar­tışmalarda hiç sesi çıkmaz, usulcacık kadehini yu­dumlar, bazan lâfa karışarak tarafları sükûnete davet eder, çok üzüldüğünü, meyhanenin diğer müş­terilerini rahatsız ettiğimizi yumuşak, hatta yal­varan bir sesle arkadaşlara hatırlatırdı.
Bir akşam iki şâir arkadaş yeni çıkmakta olan bir dergi yüzünden uzun uzun tartıştıktan sonra işi azıttılar, hafiften başlayan hakaretler küfürleşme­ye kadar vardı. Nerede ise yumruklaşacaklardı. Bir ara baktım masanın bir köşesine büzülmüş olan Ca­hit sessizce ağlıyordu. Bir fırsat bulup kavgacı şâirlere işaret ederek Cahit'in gözyaşlarını gös­terdim. Her ikisi de bir anda sustu. Bir iki daki­ka sonra mendilini çıkararak gözlerini silen Cahit söyle konuştu:
-Ne kadar üzülüyorum, ne kadar bilemezsiniz? Paylaşamadığınız ne var bu dünyada... Ayıp değil mi ca­nım. .. Şâir insanlara yakışır mı böyle münakaşalar etmek?
Bunları söyledikten sonra yine dolup dolup boşalı­yor, tekrar ağlıyordu. Kavgacı şâirler bir aralık kendi konularını unutmuşlar,  Cahit'i  teselli etme­ğe başlamışlardı.
Ya telaş içinde gördüğü dostlarının haline bakıp döktü­ğü gözyaşlarına ne demeli?  Bedri Rahmi Eyüboğlu anlatıyor:
"1943-1944 senelerinde idi. Ankara’da bir resim sergisi açmağa hazırlanıyorduk. Davetiyeler bası­lıp gönderilmiş» ertesi günü sergi açılacak ama resimler henüz çerçevelenmemiş. Ankara'daki ağa­beyimin küçücük evi tepeleme resim çerçevesi dol­muş. Kırk elli tane kocaman hantal çerçeve on iki saat içinde boyanacak, camları, kartonları, hal­kaları, sicimleri takılacak ertesi gün açılacak sergi salonuna asılacak. O eyyam Ankara'da ağabe­yimin küçücük evinde ne büyük dostluklar bağlan­mış. ne güzel, ne tadına doyulmaz sanat sohbetle­ri uzayıp gitmişti. Orhan Veli ile Cahit hemen hemen her gün burada idiler. Gündüz uğramazlarsa akşamları, gecenin herhangi bir saatinde çat kapı gelirlerdi.
Ama biz camlarımız, çerçevelerimiz, kartonlarımız­la minicik evi öylesine kaplamıştık ki, resimden edebiyata pek yer kalmamıştı.
Mutfakta Eren tutkal kaynatıyor, boya hazırlıyor, ben de kocaman fırçalarla habire çerçeve boyuyo­rum. İşimiz öylesine öldüresiye yorucu bir iş de­ğildi. Fakat hem yerimiz dardı, hem de vaktimiz.  Bu yüzden olacak ağzımızı bıçak açmıyordu.
Vakit gece yarısını geçmişti, üstümüz basımız, yü­zümüz gözümüz boya içinde çalışırken kapının eşi­ğinde yüzünün yarısı aydınlıkta birisinin bizi dik­katle seyre daldığını gördüm. Birden tanımadım. O da benim kendisini fark ettiğimi görmedi. Dikkatle bakınca Cahit Sıtkı'yı gördüm. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bu yasları silmiyor, gözleri tutkal çanağına yapışmış kalmış.
-Hoş geldin reis! Hadi sana da bir fırça verelim giriş. Bu gördüğün hengâme yarın sabaha kadar hazır olacak da sergiye yetişecek.
Bu tatlı gözyaşlarını ona bizim halimizin döktüre­ceği aklıma gelmemişti. Kim bilir nereye ne için efkârlanmıştı. Cahit hiç telaş etmeden kravatının düğümünü düzeltircesine gözyaşlarını elinin tersi ile sildi:
-Ben fırça sürmesini beceremem ki! dedi. Yahu yarım saattir, kapının şurasında sizleri seyrediyorum öy­le dalmışsınız ki geldiğimi duymadınız bile. Bu ne belâlı iş böyle? Çerçevelerinizi hep siz kendiniz mi hazırlarsınız?
-Reis bunları boyamak çocuk oyuncağı. En belâlısı ne biliyor musun? Bunların camlarını takmak. Bir belâlı ağaca rastlarsan çat! Gitti bir cam. Sonra bunları sergiye taşımak, klasik şoför kavgaları. Bir de bakarsın on resimden ikisinin camı sizlere ömür.
Bizimki yeniden tatlı tatlı ağlamaya başlamaz mı? Neredeyse ben de isi gücü bırakıp onunla ağlaya­caktım. Kendi halimizle değil de onun başkalarının derdi ile dertlenen, başkalarının tasası ile tasa­lanan içli, candan haline. Bu gözyaşları, bazan da şâirin sevdiği şiir kahramanla­rı için dökülür. Yine Bedri Rahmi Cahit'in söyle dediğini nakleder.
"Bir başka gece yarısı. Ne gece yarısı sabahın dör­düne beşine doğru onu evine götürdüm. Güç belâ adım atabiliyor, ikide bir duruyor. Kırık dökük mısralar mırıldanıyordu. Bir ara:
-Dur, dedi. Simdi hatırladım, su senin kırk odalı konaktaki küçük kız; Bir bayram sabahı En güzel urbalarını giydirdiler Saçlarını badem yağıyla sımsıkı taradılar Onu çok güzel bir yere götüreceklerdi , unuttular.
-O küçük kız yok mu, o küçük kız. Ben onu öyle tanı­yor, öyle seviyor, ona öyle acıyorum ki... Ne zaman okusam gözlerim dolar."
Bütün bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak su bir kaç anı bile Cahit'in ne ölçüde ince ruhlu duygu yüklü olduğunu görmemize yetecektir. Ancak bir husus daha var ki değinmeden geçemeyeceğiz: O da Cahit'in duygu yüklü şiirleri ile kendinden sonra yetişenler üzerinde uyandırdığı tesirlerdir, iste bunlardan biri;

"Yücel’de beni kendine bağlayan, duyarlılığıyla kalbimi mayalı hamur gibi kabartan, başka iklimlere götüren ozan Cahit Sıtkı'ydı... Değişik ez­gili bir tadı vardı Cahit Sıtkı'nın.  Duyarlık dizelerinde elle tutulacak kadar belliydi. Hecenin kulağı yoran sesi onda daha yumuşuyor, kafiye ruh gibi bir şey oluyordu. "Obsession"u her okuyuşumda yeni bir tılsımlı odaya girmiş gibi oluyordum.  O gene bir sihirbazdı..."


Şâirin sözünü ettiği müdafaa cephesi evlilikle kurulur. Görevli bulunduğu Bakanlıkta görüp âşık olduğu, uğruna güzel aşk şiirleri yazdığı Cavidan Tınaz'la 4 Temmuz 1951 Çarşamba günü, Ankara Halkevi'nde nikâhlarının kıyılması, Cahit'in hayatında gerçek bir dönüm noktası olur. Aşk ile koskoca dağları düz etmiş, sonunda o civan kekliği avlamıştır. Artık, düşten güzel bir gerçek içindedir.
"Artık, yeni evli Cahit -hep bana anlattıklarına göre hanımının hayırlı nüfuzuyla rakıyı bırakmış veya çok azaltmış o yol kesici meyhanelerin önünden cesaret iş geçerek evine, karısına bir an önce kavuşmaya bakıyordu. Artık, yeni evli Cahit, -hep şiirlerine göre- mazbut bir ev erkeği olmaya gayret ediyor, bugün hepsi Düşten Güzel'de­ki bu şiirlerin hemen hepsi de herhalde bundan tam bir biçim kaygısıyla yazılmış oluyordu."
Şâirin sanatına dahi tesir eden bu değişikliği Zahir Güvenli'nin şu ifadelerinde de görebiliyoruz:
"Dört yıl oluyor. Bir iş için Ankara'ya gitmiştim. Cahit'in çalışma bakanlığında  çalıştığını bili­yordum. Onu aradım. Buldum. Behçet Necatigil ve diğer bir arkadaşla çıktık. Yemeğe beraber gittik, Cahit yemekte şarap dahi içmedi. Gayet şık ve te­miz giyiniyordu, Hayatında mühim bir inkılap olmuştu. Görüşmediğimiz son yıllarda evlenmişti. Eşine hayrandı ve onu çok seviyordu: -Düşün kardeşim, bütün saadetimi ona borçluyum. Beni bak ne yaptı!"


Evliliğinin ikinci yılında (Aralık 1952) bu düşten gü­zel hayatın akisleri ile dolu üçüncü şiir kitabı "Düşten Gü­zel"  de artık çıkmış bulunuyordu.Cahit Sıtkı, terhisinden sonra İstanbul'a giderek ticarî işlerini Eminönü Yemiş semtindeki bir yazıhanede sürdürmekte olan babasının yanında çalışmaya başlar. Onun ticarî defter­lerini tutmaktadır. Evleri ise Beyoğlu Firuzağa'da bir apart­man dairesidir. Fakat çok geçmeden kendini yeniden Beyoğlu’nun bohem yaşayışına kaptıran Cahit, bu durumun aile içerisinde uyandırdığı haklı tepkileri bahane ederek başına buyruk yaşayabileceği bir pansiyona yerleşir;

“Cahit, tam istediği yerde, Beyoğlu'nun göbeğinde bir pansiyon bulmuştu. Bugün bir kösesinde Kitap- saray'ın bulunduğu genişçe sokakta çok gitmeden sağda, eski sağlam bir yapı, demir bir kapı. Mer­diveni çıkar çıkmaz, yani zemin katından sonra ilk kat. Büyük,  çift kanatlı bir kapıdan girilin­ce yüksek tavanlı bir oda.  Karşıya gelen cumba. Solda karyola; sağda, yüksek, kendinden aynalı, konsol nev'inden mobilya. Loşluğa göz alışınca, cumbanın içindeki minderin üstünde, yarısından çoğu içilmiş bir rakı şişesiyle, yarısından çoğu okunmuş Fransızca bir şiir kitabı ve.. Daha Otuz Beş  Yas şiirini yazmamış Cahit'in, meğer yarısın­dan ne kadar çoğu yaşanmış ömrü...”
Cahit, bu bekâr odasında "Garip Kişi” adlı şiirinde an­lattığı garip bir kişilikle yaşamaktadır. Akşamları duvar dip­lerine yığılıp kalacak derecede sarhoş, gündüzleri, kendisini akşamları görenlerin tanıyamayacakları derecede farklı bir kişiliğe bürünerek babasının yazıhane isleriyle meşguldür. Lâ­kin "yalnız şiirle temas ettiği anlarda mesut olan insanlar­dan" olan Cahit'in bu işi uzun müddet sürdürmesi beklene­mezdi. Nitekim 1944 yılı sonlarına doğru Anadolu Ajansı'nda mütercimlik yapmak üzere Ankara'ya gider. Bir mektubunda;
"İs fena değil; elime geçen para tam 157 lira do­kuz kuruştur. Evvelsi akşama kadar gündüzleri ça­lışıyordum. iki gündür gece mesaisi yapmaktayım, yani akşam yediden gece bir ilâ bir buçuğa kadar çalışıyorum. Bu çalışma şeklinin daha çok isime geldiğini takdir edersin. Bir kere akşamın o teh­likeli saatlerinde meyhanede ifna-yı ten edeceği­me Ajans'ta ıslah-ı hal ederim; saniyen bütün gün boş olduğuma göre şiirle, hikayeyle ve tercümeyle uğraşmaya vakit bulabilirim."

dediğine bakılırsa, Ankara'da bulunmaktan ve Oktay Rifat, Me­lih Cevdet, Yasar Nabi, Şahap Sıtkı, Osman Attilâ, Ahmet Muhib vs. gibi sanatçı dostlarla birlikte olmaktan memnun gibi­dir. "Bahar Sarhoşluğu" şiiri böyle bir hava içinde yazıl­mıştır.  Şâirin ikinci kitabına adını veren "Otuz Beş Yaş Şi­irinin yazılması da bu dönemdedir. 1946‘da C.H.P.'nin açtı­ğı ve 164 şiirin katıldığı şiir yarışmasında bu şiirin birin­cilik ödülüne layık görülmesi, ilgilerin daha çok Cahit üze­rine yönelmesini sağlar. Aynı müsabakada Attilâ İlhan'ın ikinci, Fazıl Hüsnü'nün üçüncü olması devrin edebiyat çevrele­rinde tartışma konusu olur. Bu hususta en güzel hükümlerden birini Orhan Veli verir:
"Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı yıllarca tanırız. Bir çok kitaplarını okuduk, üçüncü olması hiç bir vakit  bi­rinciden pek aşağı bir şâir olduğuna delalet etmez. Bu sözümüz birinciliği kazanan Cahit Sıtkı'nın da hiç bir vakit birinciliğe layık olmadığı manasına gelmez.”

Şâirin 1933'ten 1946'ya kadar yazdığı şiirlerden 108'ini ihtiva eden "Otuz Beş Yaş" Varlık Yayınevi'nin ilk kitabı olarak 1946 yılında basılır. Ziya Osman'a göre bu kitap, "Var­lık Yayınevi'nin uğurlu temel taşı” olmuştur.

Bu arada Cahit'in hayatında arka arkaya görev değişik­likleri olur. Anadolu Ajansı'ndan ayrılarak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, oradan da Çalışma Bakanlığı bünyesinde bir müter­cimlik kadrosuna geçer. Bu son görevi ile birlikte yaşayışına  nisbî bir düzen de gelir:
  
"Artık, kısmen muntazam sayılabilecek bir hayat sü­rüyor, ailesi ve babası ile görüşüyor, mektuplaşıyor, işine zamanında gidiyor, zamanında çıkıyor, ancak aksam üstleri şaşmaz ve değişmez bir intizamla sa­at altı sularında Ankara'da Büyük Postane'nin ya­nındaki Şükran Lokantasına devam ediyordu. Burası lokanta ile meyhane arası sevimli bir yerdi. Ancak 20-25 kişiyi alabilecek büyüklükte olan Şükran Lokantası'nın belli başlı müşterileri şâirler, hika­yeciler, gazeteciler ve sayıları birkaçı geçmeyen ressamlardan ibaretti”.
Şâirin bu tarz yaşayışı, evliliğine kadar devam eder.
"Yaşaması bir kadehin karsısında şiir düşünmek, şi­ir söylemek,  şiirden konuşmakla geçti. Otuz yıla yakın bir zaman, bu her akşam saat dörtten, beşten gece yarılarına kadar böyle sürdü gitti. Değişen sadece şehirler, semtler, dostları arkadaşları ol­muştur. Yaşayışının düzeni, şiire katıksız tutkusu başladığı gibi kaldı. Rahatça açılacak bir dost, bir insan, şiir sözü etmek ya da yeni bir şirinizi oku­mak için güvendiğiniz bir şâir ararsanız, şayet ay­nı şehirdeyseniz bilirdiniz ki  gecenin hangi saa­tinde olursa olsun, yeri belli, hemen bulabileceği­niz, dostluğun, şiirin nöbetini hiç kaytarmadan tutan bir Cahit Sıtkı vardır.  Böylece otuz yıla yakın bir zaman, insanca, şâirce bir açılışa hazır, daki­ka kaybetmeksizin havanıza uyabilecek durumda, bir meyhane masasında, çoğu kere camın önünde, gözleri caddeye çevrili dost, şâir bekledi.  İçki dostlukla şiirin içinde eridiği bir havaydı onun için”.
Tanpmar'ın, hatıralarında; "Daha o gece Cahit'in alkole bizden çok başka türlü, bir çeşit ihtiyaçla gittiğini gör­düm” dediği "ihtiyaç" nasıl bir şeydi? Cevabı şâirden  anlıyoruz:

"Akşamcı şiirimde, rakı içmekteki hakiki sebebin nağmesini bulacaksın. Rakı içen ve bu kahrolası ihtiyacı duyan bir insan olmadığın için, bu şii­ri tadabileceğini pek zannetmiyorum. Halbuki me­sela, birçok mısraları ağlayaraktan yazılmıştır; ağlayarak veya gülerek, sen şiire, mısra, nağ­meye bak;  ki benim gözettiğim esas da bu."
Söz konusu Akşamcı şiiri;
Sana başvurduğum akşamları.
Bunca yıllık emektar kadehim.
Sadece hoşnut olmadığımdan.

mısralarıyla biter ki şairi kadehe sürükleyen sebep bir hoş­nutsuzluktur. Bu yalnızlıktan, hasretlerden, aradığı saadeti bir türlü ele geçirememiş olmaktan, bohemce bir hayatı sürdürüyor olmaktan ileri gelmiş olabilir. Fakat her halde kendi ifadesiyle "hayatı daha keşif yaşamak’ için hep şiir adına ve uğruna içtiği muhakkaktır.

Aslında Cahit, daha askerliğinin son devrelerini yaşadı­ğı Ilıca’da iken, babasının onu kendisinin de tanıyıp takdir ettiği, edebiyat ve şiir meraklısı Diyarbakırlı bir kızla ev­lendirmek istemesi üzerine bütün çılgınlıklara paydos demeye hazırdır:

"işte bu mesut evlenme işi tahakkuk ettiği takdirde bekârlık belâsı bir sürü kötü -kötü demeye dilim varmıyor ya itiyada esaslı ve kafi surette "pay­dos" demek icap edecek. Rüyalarıma girmemiş, gireme­miş bir saadet uğruna -hem de böylesi bir saadet!- elbette ki dünyanın en akıllı, uslu kocası olmaya amadeyim. Laissons faire le ternps et les evenements (Zamanı ve olayları bekleyelim)”.


İlk defa 15.7.1942 tarihli Varlık’ta neşrolunan "Paydos" şiiri de aynı duyguları anlatır. Mehmet Kaplan’ın  da belirt­tiği üzere; "Cahit Sıtkı’da aile hayatına karşı derin bir hasret vardır. Sürdürdüğü bohem hayatından pek hoşnut değildir. Ve eninde sonunda "Pek yakın bir gelecekte, aşılmaz bir müdafaa cephesi"  kuracağından emindir.Nihayet 1940 yılının Ekim ayı içinde Cahit, Diyarbakır'a vasıl olur. Sevdiklerine, yakınlarına kavuşmuş olmanın verdi­ği ilk sevinç günlerinin ardından,sıkıntılı ve kısır bir bek­leyiş dönemi başlar. Askere gitmek istememekte fakat durum bir türlü takarrür etmemektedir. Gazeteden başka bir şey de okuyamamaktadır. Şiir yazmak söyle dursun bir mısraın tek ke­limesini bile değiştirebilecek durumda değildir. Kalemle parmakları arasında âşikâr bir geçimsizlikten şikayetçidir.  Hele;

"Diyarbakır'da namevcut gibiyim. Adeta nebatî bir hayat yasıyorum. Hiç memnun olmadığımı söylemeğe ne hacet! Bir tek satır yazı yazmak iktidarından âciz bulunuyorum. Bunun için İstanbul'da ve Anka­ra'da olanlara gıpta ediyorum."  sözleri Diyarbakır’daki hayatın kendisini ne ölçüde sıktığı­nı ifadeye kâfidir.

Bu sıkıntılı bekleyiş 1941 yılı baharına kadar sürer 12 Mart 1941'de hazırlık kıtasına katılarak askerlik görevini ifaya baslar. Hazırlık kıtasında birlikte olduğu Kenan Hu­lusi'nin habire hikayeler yazmasına karşılık, kendisinin ka­lemi eline alamayışından şikayetine, ancak bir şiirini tamamla­yarak neşredilmek üzere Yücel dergisine gönderebildiğinden yakınırken kıtadaki arkadaşları arasında şiir ve hikaye meraklılarının bulunması, hele bu çocukların, şiirlerinden ez­bere mısralar okuyacak derecede kendisini tanımaları çok hoşuna gitmiştir. Askerliği zihnen ve bedenen yorucu bulmakla birlikte askerî disiplinden şikayetçi degildir.

Nisan ayı sonlarına doğru Ankara Yedek Subay Okulu‘na geçen Cahit Sıtkı altı aylık okul döneminin sonunda, 10 Kasım 1941'de Piyade Asteğmeni olarak Burhaniye II.Tabur, 5. Bölük Komutanlığı emrinde kıta hizmetine baslar.

Burhaniye, Balıkesir merkezinden dört km. içeride küçük bir kaza merkezidir. Bir süre otelde kaldıktan sonra "güzel, sabah güneşi alan, şirin, mahfuz bir ev"e yerleşir.Rahatı yerindedir.  Daha önemlisi, şiir yazma işi daha kesif bir hal almıştır. Artık, "sıkıntısız, emniyetle, şuurla, hazla" yaz­maktadır .

Şiir yazma tarzında da bazı değişmeler olduğunu bir mektubunda söyle ifade ediyor:

"Eskiden bilirsin ki, daima elimde bitmemiş ve üze­rinde çalıştığım bir, iki veya üç şiir bulunurdu. Paris seyahatimden beri artık böyle yapmıyorum.da­ha doğrusu böyle olmuyor. Beş, altı ay, bazen bir sene hiç yazmadığım halde birdenbire onbeş yirmi şiir birden çıkıveriyor. Şiirlerin belki ben de farkında olmadan, kendi kendilerine hazırlanmış, olgunlaşmış olmalarına şüphe yok. Bu,serbest ve­zinle yazdığım şiirlerde olduğu kadar diğerlerin­de de varittir.Bu türlü yazışta en çok hoşuma gi­den cihet, söylemek istediğimi, kekelemeden, rahat  rahat, kolay söyleyebilmektir."

Bu dönemde de günlük hayat olaylarının Cahit'in sanatına ne ölçüde aksetmiş olduğunu göstermesi bakımından şu cümleler dikkat çekicidir:
"Buradaki hayatımda bir değişiklik yok. Ara sıra ata biniyorum. Ava meraklı bir arkadaşla bir kere ava gittik, onun hatırası olarak "Yoldaşlar" şiiri kaldı. Soğukta ve rüzgarda talim yaptırırken birdenbire çıkıp hepimizi sevindiren kış güneşinin de aynı isimde bir şiire kaynak olduğunu söylemem lazım. "Ben Aşk Adamıyım" isimli şiirse Paris'tey­ken kısmen yazılmıştı, bu sefer derleyip toparladım, ilave edilen kısımları, ben aşk adamıyım di­ye başlayan parçadır."Neden Sonra" ise bir yalnız­lık anının nağmesi..."Ben ölecek Adam değilim" şiiriyse bildiğin ben.”

Cahit Sıtkı'nın şiiriyle yakından ilgilenenler, onun "Şiirim ömrümün enstantaneleridir."  sözünün ne kadar doğru olduğunu göreceklerdir. Hayatın her hadisesini,şiir için vesi­le telakki edén Cahit Sıtkı, bir mektubunda, babasının kendi­sini Diyarbakırlı bir kızla evlendirmek istediğini müjdele­dikten sonra; "Zaten, hayatın her safhası gibi evlenmeyi de zengin bir iş tecrübesi olarak görmekteyim. Ne taze ne duyul­mamış, işitilmemiş şiirler yazacağımı şimdiden hazla düşün­mekteyim." der. Bu ilhamla "Kırk Haramiler"in en küçüğün­deki hayret, safiyet ve çılgınlıkla bakir mısraların hâzine­sine dalacaktır.

Kendi şiir çalışmaları bu şekilde hızla devam ederken yakın dostu Ziya Osman'a da şiire devam yolunda sıkı tavsiyelerde bulunur:

"Bu can bu tende oldukça Türkçe diliyle daha ne güzel, ne yeni, ne harikulâde şiirler yazacağız! öyle değil mi? öyle yapalım ki Ziyacığım, Türkçe bizden hoşnut olsun. Gerisi kolaydır."

Ayrıca Ziya Osman'a yazdığı mektuplarda gerek kendi, gerekse Ziya Osman'ın şiirleri üzerindeki görüşlerini belirtirken adım adım kendi poetikasını oluşturduğu dikkati çekmektedir:
"Şiire Baudelaire'i anlayarak sevmekle başlamış ol­mamızın bizim için sahiden bir talih eseri olduğu­nu zamanla idrak ediyorum. Türkçede "Les Phares” gibi bir şiir yazabilirsem, muhakkak Baudelaire'i de zikretmek lazım. Baudelaire'e muhabbetim, tesir unsurlarından sıyrılarak,mücerret bir istiklâl ka­zandığına öyle memnunum ki! Bir çok şiirlerinin ha­kiki güzelliğini ve ehemmiyetini de simdi anlıyorum Mallarmé‘nin şiirleri de yanımda,her okuyuşumda ye­ni güzellikler keşfetmekteyim.Rimbaud yanımda değil maalesef. Superville'i de arıyorum. Bayılıyorum şu, şâirlere vesselam.” ifadeleri, Cahit’in sanatındaki gelişmeyi ifade ettiği kadar sevdiği şâirleri okumaktan aldığı sonsuz hazza da işaret et­mektedir .
Cahit, 1942 yılı Ağustos ayı başlarında Ilıca Sahil Mu­hafaza Taburuna naklolunur. Tabur'un Emir subaylığı ile birlikte ayniyat muhasipliği görevini de yürütmektedir. Kendi ifadesine göre, o zamanlar;

"Ilıca, Edremit'in on dört km. batısında. Küçük Kaz dağlarıyla sahil arasında, Edremit'e tren yoluyla bağlı, bir kaç balıkçı evinden, yalnız kışın faali­yette bulunan bir zeytinyağı fabrikasından, tabur karargâhından, radyolu bir kahveden ibaret küçük . ıssız, âsûde bir yer"miş.

Gazetesi, mecmuası, postanesi, rakısı bulunmayan böyle bir yerde; insanları, kalabalığı, hareketi aşk derecesinde seven Cahit'in sıkıldığı muhakkaktır. Fakat şâirimiz, her sıkıntılı vaziyetin ferahlıklarını da beraberinde getirdiği inancındadır: "Dağlarla, denizle ve gökyüzüyle sıkı fıkı komşuluğum var."  dediği bu yerin, kendisine bol bol, gani gani şiir düşünme imkanı vermesinden memnundur. 1943 Ekiminde terhis edilinceye kadar yazdığı şiirlerin, bugünkü şöhretinin temi­ninde önemli rol oynadığı ve onu sanatının zirvesine doğru yaklaştırdığı söylenebilir. Bu şiirlerin büyük bir kısmı "Var­lıkla olmak kaydıyla, "Kültür Haftası", "Yücel" ve "insan" dergilerinde neşrolunmuştur.Cahit Sıtkı, Paris'ten Ziya Osman'a yazdığı 7.6.1940 ta­rihli mektubunda, hükümetin tebligatı ile dönüş için yol ha­zırlıkları içinde olduklarını haber veriyor. Perigueux‘den 23 Temmuz 1940 tarihinde postaya verilmiş ve Fransızca ile ya­zılmış bir karttan hem Paris'ten ayrılış tarihini hem de yol­culuğun hangi şartlar altında cereyan ettiğini öğreniyoruz:

"Ziyacığım, son hadiseler üzerine, Paris'ten, hazi­ranın on üçünde ayrılmak zorunda kaldık. 0 günden ‘ beri, Fransa yollarında, bisikletle, bombardımanlar altında olanca hızımızla kaçarak on gün kadar yol ' aldık. Nihayet Bordeaux'a vardık. Bu şehirde,sefir­le talebe müfettişimizi bulduk. Yirmi günden fazla­dır. işgal edilmemiş bölgedeki, Dordogne vilayeti­nin merkezi Perigueux'deyiz. Müfettişimiz de bası-’' mızda bulunduğu için, her ihtiyacımız temin edi1iyor ve Allah'a şükür,hepimiz sıhhatteyiz. Parlak bir hayat sürüyoruz demeyeceğim; Türkiye‘ye dönmekti ten ümit kesmemeye çalışıyoruz iste. Zaten sefaret- de bizi vatanımıza bir an önce kavuşturmak için. Fransız ve Alman makamları nezdinde teşebbüse geç­miş bulunmaktadır. Ben gene bildiğimce çalışıyorum; bir çok şiir yazdım. Onları sana okumak için acele ediyorum,
Yine bir mektubunda;
"Ziyacığım, Paris'ten çıkış tarihimiz olan 13 Hazi­randan beri neler gördüğümüzü mümkün değil tasavvur edemezsin. Bilirsin ki. herhangi bir şeyi tasavvur veya tahayyül edebilmek için daha evvel onun bazı unsurlarını tanımak, görmüş olmak lazımdır.Bu sefer gördüklerim beni on senelik normal bir hayat tecrü­besinden daha fazla zenginleştirdi.Tasavvurlarım arasında o kadar yazılacak şeyler var ki, hangisin­den başlayacağımda mütereddidim."

Dediğine bakılırsa Cahit, yasadığı bu hadiselerden fazlasıy­la etkilenmiş ve bunları sanatına geçirmek istemiştir. Nite­kim Paris'ten kaçış müddetince uğradıkları şehirlerde bile şiirler yazmağa devam etmiştir:
"Paris'ten yazdığım son mektuptan beri, bir çok şi­irler yazdım. Fakat hiç birine tam ve bitmiş naza­rıyla bakamadığım için senin tenkid ve tahliline arzedemeyecegim. İnşallah İstanbul'a ayak bastığım zaman bitmiş olurlar da Kadıköy vapurunda bol bol okuruz.”
Lyon, 25.8.1940 tarihli mektubunda yer alan "On iki günden beridir ki Lyon'dayız" ifadesinden anlaşılacağı üzere, Cahit Sıtkı Perigueux'dan ayrılarak 13 Ağustos‘ta Lyon'a gel­miştir.
"Burada günlerimiz kahvede, sinemada geçiyor. İm­kân oldukça ufak tefek kitaplar da alarak mütalaayı ihmal etmiyorum. Şiir faaliyetiyse kendiliğinden de­vam ediyor... Sıhhatçe iyiyim. Lyon'da canımız sı­kılmıyor diyebilirim. Bu ifadeleri, buradaki günlerinin nasıl geçtiği hakkında bir fi­kir vermektedir.

Bu arada Cahit'in en çok canını sıkan şey, apar topar Paris'ten ayrılırken geride bıraktığı kitaplarıdır:
"Ziyacığım, Paris'te birçok kitaplar bıraktım, el­bise ve çamaşırlarımdan ziyade, onlara yanıyorum. Görseydin ne güzel kitaplarım vardı! Ve tabii, yüz­de sekseni şiire dair." diye yakınır.

Cahit Sıtkı 26 Eylül‘de arkadaşları ile birlikte Cenevre'dedir. Burada her türlü istirahatleri sağlanmış olmasına rağmen, okuduğu gazete haberleri sebebiyle henüz hadiselerin sükûnet iklimine bir türlü kavuşamamış görünüyor.

MARI themes

Blogger tarafından desteklenmektedir.